கூடங்குளத்துச் சிக்கல்கள்

கூடங்குளம் அணுமின்னுலை திட்டத்தின் (KKNP-1) சோதனை நிலையில் இருக்கும் 1000 மெகாவாட் ஈனுலைகள் இரண்டில் முதல் உலை, ரோஸாடம் (ROSATOM) எனப்படும் ரஷ்ய அரசின் அணுசக்திக் கழகத்தின் துணை

Read more