கை தவறிப் போன வண்ணத்துப் பூச்சி…!

‘வரியுடல் சூழக் குடம்பைநூறு எற்றில் போக்குவழி அடையாதுள்ளுயிர் விடுத்தலின் அறிவுபுறம் போய வுலண்டது போல’ கல்லாடம் 25-28. புழு தனது உடலை சுற்றி நூலினால் கூட்டை ஏற்படுத்திக்

Read more