ராமாயண நிலத்தில் நடக்கும் கார்ப்பரேட் யுத்தம்!

விவேக் கணநாதன் (யாருக்காக பாதுக்காக்கப்படுகின்றன புலிகள்?  என்கிற கட்டுரையின் இரண்டாம் பாகம் இந்த கட்டுரை) இந்தியக்காடுகளில் புலிப்பாதுகாப்பு என்கிற பெயரில் நடப்பது புலி ‘பாதுகாப்பு’ மட்டுமே அல்ல.

Read more