பெண் சிங்கம் நீலாவின் மரணமும் ‘Reverse Zoonoses’ அபாயமும்

வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள ஆசிய சிங்கங்களுள் 5 சிங்கங்களுக்கு கடந்த மே 26ஆம் தேதி இருமல் உள்ளிட்ட உடல் நலக் குறைபாடு

Read more