பாகன்  கையிலிருக்கும் பொம்மை! 

    யானை‌ உருவத்தில் எவ்வளவு பெரியதாய் இருக்கிறது! பாகன் எவ்வளவு சிறிய ஆள்‌! யானையின்‌ ஓர்கால் அளவு கூட இல்லை. பாகன் கையில் இருக்கும் குச்சிக்குப்

Read more