உயிர்

உடல்…உயிர்…உலகு…உண்மை

Admin
உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் என்கிறது திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம். உடலுக்கும் உயிருக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இந்த பூத...