சந்தைப் பொருளாதார அர்த்தத்திலான வளர்ச்சி ஒரு சூழல் அநீதி

சந்தைப் பொருளாதார அர்த்தத்திலான வளர்ச்சி ஒரு சூழல் அநீதி

Admin
“அப்பன் சோத்துக்கு அலையும்போது மகன் கோதானம் (பசுதானம்) செய்தானாம்” என்றொரு வழக்கு உண்டு. தனது சகோதரர்கள் பசியால் வாடும்போது அவர்களை வைத்தே...