நீரோட்டத்தின் வீழ்ச்சி

நீரோட்டத்தின் வீழ்ச்சி

Admin
1992-ம் ஆண்டு சரக்குக்கப்பல் ஒன்று அமெரிக்காவிலிருந்து ஐரோப்பா நோக்கிக் பயணித்தது. அந்தச் சரக்குக்கப்பலில் உள்ள ஒரு பெட்டியில் (Container) 28,000 சிறிய...