பூமியின் வரலாறு

பேரழிவுகளின் வரலாறு

Admin
சூரிய குடும்பத்தில்  உள்ள அனைத்து  கோள்களிலும், பூமியில் மட்டுமே உயிரினங்கள் வாழ்ந்துக்கொண்டு இருக்கின்றன. பூமி தோன்றிய 450 கோடி ஆண்டுகளில் இங்குப்...