யானைகள் அழிவு

பாகன்  கையிலிருக்கும் பொம்மை! 

Admin
    யானை‌ உருவத்தில் எவ்வளவு பெரியதாய் இருக்கிறது! பாகன் எவ்வளவு சிறிய ஆள்‌! யானையின்‌ ஓர்கால் அளவு கூட இல்லை....