People of Red Mountain

இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 5.9 மில்லியன் டன் லித்தியம்! வரமா?சாபமா?

Admin
வெள்ளைத் தங்கம் என்றழைக்கப்படும் லித்திய படிமங்கள் சுமார் 5.9 மில்லியன் டன் அளவிற்கு ஜம்மு காஷ்மீரிலுள்ள ரியாசி மாவட்டத்தின் சலால் ஹைமான...