Plastic control

நெகிழிக் கட்டுப்பாடு: ஏற்றங்களும் சறுக்கல்களும்

Admin
உலகம் கழிவில்லா நிலையை (zero waste) அடைவதானது, உமிழ்வில்லா நிலையை (zero emission) எட்டுவதற்கு ஒப்பானது. பொருட்களின் உற்பத்தியும் அவற்றின் விநியோகமுமே...